Wednesday, 9 March 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc KHải Cứu Rỗi


LƯU ĐÀY BABYLON

Một thời đầu, dân bị phát lưu sống trong thất vọng và muốn làm càn. Nhưng dần dần được truyền thống tôn giáo soi sáng, và các tiên tri chỉ dạy (cách riêng Êzêkiel), Israel ngang qua tai nạn mà vẫn sống. Nhưng qui chế tôn giáo cũ tan rã nơi tha phương, họ tổ chức lại lễ bái không tế tự nhưng bằng ca hát thánh vịnh và nghe đọc sách thánh đã được chép một phần; họ suy nghĩ về lịch sử dân họ dưới ánh sáng Thứ luật thư, sưu tập và ghi chép lại các truyền tụng của họ, các lời sấm của các tiên tri, cùng những tập tục phụng vu. Đạo Do thái đã thành hình như một Giáo hội, chứ không còn như một dân, như một tôn giáo chi phối bởi một quyển sách Kinh thánh. Trà trộn với các dân khác, Israel mở rộng tri thức và thấy vũ trụ bao la, và lần đầu mới xuất hiện vấn đề về số phận các dân ngoại.

Trước -540 ít lâu, những cuộc thắng trận liên tiếp của Kyrô trên các dân Tiểu Á làm cho lòng người pháp lưu khấp khởi. Một tiên tri mới xuất hiện (vô danh, nhưng lời rao giảng còn giữ lại, Ys 40-55), báo hạn cùng lưu đày đã gần đến, và Sion sẽ được trùng hưng. Ngài loan báo cho Israel biết quyền năng Yavê trên cả vũ trụ, kế đồ cứu rỗi đại đồng, và giá trị cứu thực của những thống khổ của lưu đày.

Kyrô vua Ba Tư vào Babylon lối mùa thu -539. Và năm sau, sắc chỉ cho phép hồi hương được bá cáo. Những đoàn người hồi hương đứng dậy lên đường về nước.

Lm Giuse nguyễn Thế Thuấn, CSsR

No comments: