Thursday, 26 June 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 13 câu 8 (tiếp theo)Đoạn 13 câu 8a:

Tranh-luận: Kết-thúc fần II của bài-ca này hay là mở-đầu fần III?
Thường coi như mở-đầu fần III. Và được hiểu là đức mến không tàn-tạ. Tiếng Piptô (ngã, chấm-dứt, hết), được đối-chọi với tiếng “còn” (tồn-tại: ménei (manet).
Nhưng, hiểu như vậy có ít điều khó-khăn về văn-fạm và tiếng dùng của thánh Faolô chung trong các thư, cũng như trong mạch-lạc hiện-tại. Bởi đó có lẽ fải coi 8a như thuộc về fần 2 của bài-ca, làm như câu kết. Piptô giữ y-nguyên nghĩa của nó: ngã, bại-hoại, qui-liệt, sa-ngã. Chối điều đó đi thì nghĩa là agapè đứng vững luôn. (FM.Lacan, Michaelis).

Câu 8b: mọi ân-điển đều nhất-thời cả.

Câu 9-10: Vì các ân-điển không hoàn-bị: chúng có hạn có ngằn.
Điều khó fân-xử là các ân-điển đó sẽ chấm-dứt khi nào? Trong trường-hợp nào. Fần nhiều các tác-giả đều hiểu về thời sau Quang-lâm. Nhưng thực-sự thánh Faolô không nói rõ thế. Và, tư-tưởng của ngài fải để bỏ-ngỏ ra. Tất-nhiên có nhắm đến thời sau Quang-lâm, và thần-học hiểu về “visio beatifica”.   
                                                                                                                                                     (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)

No comments: