Friday, 14 September 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Mối Phúc thật 7 & 8

Mối Phúc Thật 7:
Những kẻ gây hoà thuận.

Những người này duy trì và nếu cần thì tái lập mối liên lạc ổn thoả giữa những người bất thuận. Không phải là hạng người cầu an, nhưng là những người ra sức lướt thắng những trở ngại lớn lao để đem lại sự thân thiện giữa người ta. Mối phúc thật này có tính cách hoạt động, chứ không chỉ nói đến thái độ bên trong mà thôi. Phần phúc của họ là: sẽ được gọi (cũng đồng nghĩa với: sẽ nên) con cái Thiên Chúa: chính Thiên Chúa trong ngày sau hết sẽ thiết lập, và tuyên bố họ là con cái Thiên Chúa.
  
Mối phúc thật 8:
Kẻ bị bắt bớ vì sự công chính.

-Có thể hiểu theo 1P 3: 14: những đau khổ phải chịu trong khi mình không làm gì đáng tội. Chịu khổ vì sự công chính tức ngay lành mà chịu khổ; tuy mình có quyền lợi, có lẽ phải, mà phải vu oan bỏ vạ.  

-Nhưng trong văn mạch Mt: sự công chính vẫn là sự trọn lành, thánh thiện, sự công chính mới của Tin Mừng. Bị bắt bớ vì sự công chính sẽ là: bị bắt bớ vì mang tư cách một kẻ tin và đi theo đàng Chúa Kitô đã vạch ra. Vậy Mátthêu nhấn vào điều này: điều cốt thiết của tín hữu là sống theo sự trọn lành Chúa Kitô đã dạy, ngay giữa những cấm cách bắt bớ, dẫu vì giữ đạo Chúa mà bị ghét bỏ, khinh rẻ, bắt bớ.                                                                                                                                                   (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: