Friday, 7 September 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Các mối phúc thật

Mối Phúc Thật thứ 3: Những kẻ âu sầu.
Cũng vẫn là hạng người thấp hèn theo Chúa Yêsu. Họ thuộc hạng người phải chịu đựng lắm điều đau lòng, khổ cực. Nhưng Thiên Chúa lại là Đấng đáp cứu những kẻ lầm than, an ủi những tâm hồn bị nghiền tán (Ys 61: 2tt; 40: 1)

Mối Phúc thật 4:  Những kẻ đói khát sự công chính
Sự công chính dùng trong Kinh thánh có nhiều nghĩa:

-Công chính trái nghịch với “bất công” : như vậy là quyền lợi chính đáng.

-Theo kiểu nói các tiên tri (nhất là Ysaya II): công chính của Thiên Chúa đồng nhất với việc Thiên Chúa can thiệp cứu thoát dân của Người, bị áp bức thông trị.

-Nhưng trong Mt 6: 33 (tìm kiếm Nước và sự công chính); 21: 32 (chỗ này “công chính” gợi đến đời sống khổ hạnh của Yoan); 3: 15; 5: 17: “sự công chính” Chúa Yêsu đến để làm trọn.

5: 20; 6: 1: sự công chính đó được so với sự công chính của luật sĩ và Biệt phái. Như vậy thì có gì tương tợ, nhưng trọn lành hơn. Vậy “sự công chính” theo tinh thần Mt là “nhân đức” người ta muốn đạt đến bằng việc giữ các điều Thiên Chúa dạy, thực hành các nhân đức theo gương Chúa Kitô: sự trọn lành bây giờ Thiên Chúa tỏ bày qua lời rao giảng của Chúa Kitô.

Và phần phúc sẽ được là: “sẽ được no đủ”: tiếng gợi đến tiệc của Thiên Chúa dọn trong thời cánh chung: trong Nước Thiên Chúa, được thiết lập, nơi mà Thiên Chúa ứng đáp với hết mọi nhu cầu chính đáng của người ta.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: