Friday, 8 February 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Thái độ Chỉ trích Lề luật (tiếp theo)

b/ Lề luật không vạch mặt ra được tội lỗi tự gốc rễ. Lề luật có kết án hành vi thật, nhưng không đả động đến cái “lòng”, tâm trạng núp sau hành vi. Thí dụ Lề luật đặt giới hạn cho việc báo thù, nhưng cái lòng thù oán bị kiềm chế, chứ không hủy bỏ tội lỗi. Lề luật chỉ có thể đặt giới hạn như thế mà thôi, hạn chế tội lỗi, và như thế giả thiết rằng sự tội là một thực trạng con người bất lực thay đổi (Mc 10: 5). Và thực sự thì thế, con người không thể hủy bỏ tội đi được, người ta không thể tự giải thoát chính mình khỏi quyền năng tội lỗi. Nhưng với Chúa Yêsu, một trật tự mới xuất hiện: có sự tha tội, có ơn đổi mới để có thể vâng phục tự trong lòng, do tự lòng yêu mến, làm cho người ta từ bỏ mình hoàn toàn và những quyền lợi của mình, và phó thác cho Thiên Chúa.

Do đó Lề luật bây giờ mới được hiểu một cách chính đáng. Và giá trị của việc giữ trọn Lề luật đã ra khác: không phải phương tiện nhờ đó để kéo xuống cho mình sự y nhận của Thiên Chúa. Ngược lại, việc giữ trọn Lề luật giả thiết rằng người ta đã đưởng quyền làm con Thiên Chúa, tức là điều chỉ nên sự thực do bởi liên lạc với Chúa Yêsu; quyền làm con Thiên Chúa đó dựa vào ơn tha tội, ơn được ban ra cho người ta bởi đã tin vào Chúa Yêsu.

Thái độ của Chúa Yêsu đối với Lề luật phải đặt trong nhãn giời này.

-Chúa Yêsu kêu gọi hối cải, hối cải toàn diện.

Chúa Yêsu trình bày cách vâng phục đích thực, và sự công chính mới. Hai điều này là thành phần của Tin Mừng: Từ nay liên lạc giữa người ta và Thiên Chúa không xây trên nền móng là việc giữ trọn Lề luật (ai giữ hết các giới luật đó thì được sống) – nhưng là trong một việc đổi mới do tự Thiên Chúa, một tạo thành mới, điều đó được thi thố ra trong ơn tha thứ.

Cuối cùng, không phải chính một lý tưởng ngã, dẫu là một bộ luật mặc khải, là điều người ta phải tiếp xúc với, nhưng là với một nhân vật, một bản vị, mà đặc tính là tự do yêu mến, và người ta phải ứng đáp lại cách phù hợp: yêu mến, và bởi yêu mến mà vâng phục. Người ta ứng đáp lại bằng tin vào “Nuớc Thiên Chúa đến giữa các ngươi” hay nói cách khác “ơn nghĩa và sự thật nhờ Chúa Yêsu Kitô.” (Yn 1: 17).   
                                                                                                                                                              (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: