Thursday, 7 February 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Thái độ Chỉ trích Lề luậtLm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi:  Thái độ Chỉ trích Lề luật

a/ Lề luật có thể che đậy sự bất tuân phục của người ta trước yêu sách của Thiên Chúa.

Mc 1: 21: Cho dẫu đã giữ điều răn luật lệ, nhưng người ta vẫn có thể không sẵn sàng tận hiến. Sự vâng phục trọn hảo vẫn chưa có.

Mt 8: 21t; Lc 12: 52tt: Điều răn thứ tư cũng phải để một bên, khi đứng trước lời kêu gọi của Chúa Yêsu.

Mt 23: 3tt: Chúa Yêsu không y chuẩn được một sự giữ luật mong để người khác suy phục mình.

Chẳng những Chúa Yêsu không nhận những truyền thống cổ nhân, nếu đi ngược với bổn phận Lề luật dạy, Ngài cũng không công nhận việc lấy Lề luật viện lý để đi ngược với đòi hỏi vô điều kiện của Thiên Chúa, và cả với đòi hỏi của lòng yêu người (Mc 3: 11tt)

Như vậy, phải đặt vấn đề vâng phục sâu hơn là chữ viết của Lề luật: lấy việc vâng phục Lề luật để miễn chước cho sự thẳng thắn đòi hỏi hiện tại của Thiên Chúa và sự phục vụ đồng loại hiện tại, tức là một sự man trá.

Xét cùng ra, thái độ công kích Lề luật của Chúa Yêsu lại có lợi cho Lề luật: Lề luật được đem về lại với chính ý nghĩa tiên khởi của nó: tức là nói lên tính cách vô điều kiện của những điều Thiên Chúa đòi hỏi trên việc tạo vật. Và đàng khác, Người lại dùng quyền tối thương đó của Người để đề cao liên lạc mật thiết giữa nguời ta với người ta.

                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: