Friday, 27 July 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Bài Giảng Trên Núi (tiếp)
Các mối phúc thật (Mt 5: 1-12/Lc 6: 20-26)

Họ là ai?
Nói chung họ là những người nghèo khó. Tiếng “nghèo khó” đây phát xuất tự cả một lịch sử về lòng đạo đức. Cựu ước: đó là hạng người Cựu ước gọi là anawim: tiếng này gồm hai khía cạnh luôn luôn theo nhau như bóng với hình:

-xét về mặt xã hội, kinh tế: thì họ là những người yếu thế, thấp cổ bé họng vô phương bênh vực được chính mình, bất lực, đành phải chịu đựng mọi sự mà không kháng cự được. Những người đó thường là thuộc hạng vô sản, đồng hạng với cô nhi quả phụ, kẻ tất bạt tha phương. Họ là những người biết đến cái đó, thiếu ăn và đành phải ngậm ngùi nuốt sầu (Ys 58: 6-10).

-Xét về mặt tôn giáo, đạo đức: anawim là những người khiêm nhu. Chẳng những họ phải cúi đầu, lép mình trước mặt người ta, nhưng họ còn đành lòng cúi nhận thánh ý Thiên Chúa. Bởi đó nên “anawim”  là những người có thái độ tương phản với hạng người kiêu ngạo, áp bức, cậy thế cậy quyền, mà của cải là sức mạnh”. Về phương diện tôn giáo, đặc sắc của Anawim là lòng tín thị, cậy trông vào Thiên Chúa, và tùy thuộc vào thánh ý Thiên Chúa.
                                                                                                                                                (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: