Friday, 6 July 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi:Lời Chúa Yêsu kêu gọi

Đối với Chúa Yêsu, những đòi hỏi của Thiên Chúa đi xa hơn là những lệnh truyền của luật lệ xã hội nhiều. Những đòi hỏi đó đến với mỗi người, nơi cá nhân của họ; đạt thấu nơi cá nhân của ho; đạt thấu đến chính lòng họ. đòi tất cả lòng yêu mến của họ, một lòng yêu mến không chịu một giới hạn nào. Bởi đó tín hữu không bao giờ làm trọn các đòi hỏi đó. Các đòi hỏi đó vạch ra một hướng đi mà người ta không bao giờ đuợc ngừng tiến. Nhưng các đòi hỏi đó làm cho đời tín hữu được có khả năng tiến lên mãi.

Những đòi hỏi đó được vạch ra trong những trình thuật kêu gọi môn đồ: Mc 1: 16-20 (kêu gọi Phêrô, Anrê, Yacôbê, Yoan); Mc 2: 13t (kêu gọi Mátthêu [Lêvi]; MC 10: 17—22 (người thanh niên giàu có); Lc 9: 57-62 (3 người xin theo Chúa Yêsu): cốt thiết họ phải theo Chúa Yêsu, sống với Ngài để chịu lấy tín thư của Ngài. Các trình thuật bỏ ngoài nhiều chi tiết để chỉ nói lên một điều: lời kêu gọi của Chúa Yêsu, những đòi hỏi của Ngài, và lòng tin Ngài đòi nơi kẻ nghe theo Ngài.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: