Sunday, 22 July 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Bài Giảng Trên Núi (tiếp)
Các mối phúc thật (Mt 5: 1-12/Lc 6: 20-26)

Vấn đề bình luận: bởi so sánh Mt  với Lc, các nhà bình luận nhận ra hình thức tiên khởi của các mối phúc thật thế nào:

  1. Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó
      vì Nước Trời.là của các ngươi.
  1. Phúc cho các ngươi là kẻ ưu sầu,
      vì các ngươi sẽ được an ủi.
  1. Phúc cho các ngươi là những kẻ đói khát,
     vì các ngươi sẽ được no đủ.
  1. Phúc cho các ngươi, khi người ta chửi rủa, bắt bớ, và nói xấu đủ chuyện về các ngươi vì cớ Con Người.

Hãy vui mầng, hãy hân hoan, vì phần thưởng của các ngươi thật lớn lao trên trời: vì cũng thế mà chúng đã bắt bớ các tiên tri, tiền bối của các ngươi.

Xét về hình thức: 4 mối phúc thật này chia làm 2 loại, khác biệt về văn và về nội dung:

Ba mối phúc thật đầu phải được hiểu chung với nhau: tựu trung, những kẻ nói là có phúc đây là hạng xấu số khốn nạn trên đời. Người đời gọi họ là vô phúc; nhưng nay nơi miệng Đấng rao giảng Tin Mừng lại nói hoàn toàn ngược lại: họ là những kẻ có phúc.
                                                                                                                                                (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: