Tuesday, 13 September 2011

Lm Bill O'Shea: THắc mắc của người Công Giáo (tiếp theo)

Câu hỏi #34:

Cha bảo là đoạn Sáng Thế 3:15 không phải là nói về Đức Ma-ri-a. Thánh Louis de Montfort sẽ là một trong những người không đồng ý. Trong quyển Thánh Kinh Công Giáo của con, đoạn Sáng Thế 3:15 cũng có nói là: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; người nữ ấy sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. (“I will put enmities between thee and the woman and thy seed and her seed; she shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel.”)

Câu đáp:

Việc đề cập của bạn đến quyển “Thánh Kinh Công Giáo” là một sự hiểu lầm. Có nhiều phiên bản Thánh Kinh bằng tiếng Anh được bảo trợ và / hoặc được chấp thuận bởi Giáo Hội Công Giáo.

Câu trích dẫn của bạn về đoạn Sáng Thế 3:15 là từ phiên bản Douay-Rheims (được xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 1582 đến năm 1609), phiên bản này được chuyển dịch sang Anh Ngữ từ phiên bản Thánh Kinh tiếng Latin Vulgate.

Dĩ nhiên, quyển sách Cựu Ước này nguyên thủy thì không được viết bằng tiếng Latin cũng không được viết bằng tiếng Anh, mà bằng tiếng Do-thái cổ (Hebrew).

Kể từ thế kỷ thứ 16, việc hiểu rõ hơn về ngôn ngữ Do-thái cổ đã cho thấy rằng phiên bản Anh Ngữ Douay-Rheims (và phiên bản Latin Vulgate mà bản Douay-Rheims đã dựa vào) là có khuyết điểm trong một số đoạn – kể cả đoạn Sáng Thế 3:15 mà bạn đã trích dẫn.

Một số phe phái Tin Lành cực đoan có một lòng sùng kính phóng đại dành cho Phiên Bản King James hay Phiên Bản Thánh Thư Được Chuẩn Nhận đến nỗi họ xem những bản dịch Thánh Kinh sang Anh Ngữ về sau là không thể được chấp nhận – thậm chí là bất kính.

Người Công Giáo chúng ta đừng nên ngã vào cái bẫy như vậy. Thiên Chúa đã không đích thân truyền khẩu cho phiên bản King James hay phiên bản Douay gì cả.

Trong số các phiên bản Thánh Kinh Công Giáo bằng Anh Ngữ mới hơn và đáng tin cậy hơn, bộ Thánh Kinh Giê-ru-sa-lem diễn tả lời Thiên Chúa phán với con rắn như sau: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; người nữ ấy sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. (“I will make you enemies of each other, you and the woman, your offspring and her offspring. It will crush your head, and you will strike its heel.”)

Bộ Thánh Kinh Hoa Kỳ Mới, phiên bản Thánh Kinh Công Giáo đầu tiên được trọn vẹn chuyển dịch thẳng sang Anh Ngữ từ nguyên ngữ Do-thái cổ, đã diễn tả như sau: “I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will strike at your head while you strike at his heel.”

Người nữ trong ngữ cảnh này rõ ràng là bà E-và; dòng giống (hay hậu duệ) của bà là toàn thể nhân loại. Hậu duệ của con rắn-ác thần là những quyền lực của tà thần. Đoạn thánh kinh đó, vì thế, là một lời tiên đoán về sự giằng co dai dẳng bất tận sẽ diễn ra giữa nhân loại và những quyền lực của tà thần.

Ý nghĩa văn tự của đoạn Sáng Thế 3:15 không chứa đựng điều gì hàm ý về Đức Ma-ri-a, thân mẫu của Đức Giê-su.

Bộ sách Jerome Biblical Commentary – được rộng rãi chấp nhận là bộ chú giải Thánh Thư có thẩm quyền của Công Giáo – đã không đề cập đến việc Đức Ma-ri-a có liên hệ với đoạn thánh kinh này.

Nếu như thánh Louis de Montfort đã diễn giải đoạn thánh kinh này là chủ yếu đề cập đến Đức Ma-ri-a, thì thánh nhân đã sai lầm. Việc phong thánh là sự tuyên bố chính thức của Giáo Hội về tính thánh thiện của một người, chứ không phải về khả năng của người đó trong vai trò diễn giải Thánh Kinh.

mh September 2011

No comments: