Friday, 8 June 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Vượt quá lề luật


Thái độ Vượt Lề Luật

Thái độ của Chúa Yêsu khác thái độ các luật sĩ thời Ngài.

Ngài bất đồng ý kiến với các môn phái thời ấy về những việc đạo đức tự ý, như:

Mc 2: 18-20; Mt 11: 19: việc giữ chay thêm vì lòng đạo.
Mc 7: 1-8: việc rửa tay trước bữa ăn.
Mc 2: 15-17; Mt 15: 19; Lc 15: 1-2: lánh xa những kẻ “tội lỗi”, có thể là hạng uế tạp.
Mc 2: 23-28: những sự tỉ mỉ trong việc giữ ngày Hưu lễ.

Phán đoán của Chúa Yêsu đó là những gánh nặng không vác nổi đè trên Dân Thiên Chúa (Mt 23: 4), đó chỉ là những “lệ truyền của người phàm” (mc 7: 7-8, 13) so chiếu với Lời của Thiên Chúa.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: