Sunday, 24 June 2012

Lm Kevin O'Shea CSsR: Các Dạng Thể về Học Thuyết Đấng Cứu Thế – Giê-su, Gio-an, vv …


Các Dng Th v Hc Thuyết Đng Cu Thế – Giê-su, Gio-an, vv …

Lm Kevin O’Shea CSsR

Có mt cách din gii khác cn được gii thiu đây. Trong thi gian còn li ca ngày hôm nay, chúng ta s quay tr li vi các sách phúc âm và xem cách th hai này khác vi mi quyn phúc âm ra sao.

Hin nay có nhiu điu đang din ra v cách hiu thuyết Đng Cu Tinh Do-thái … Đó là s tương phn gia quan nim v mt Đng Cu Thế toàn thng khi hoàn và quan nim v mt Đng Cu Thế hoàn toàn trút b chính mình, hiến thân bng lòng chu chết. Không phi tt c các gi thuyết này đu có cùng giá tr, và mt s thuyết trong tương lai có th hoàn toàn b loi b. Thế nhưng, nói chung vn có mt quan nim rng s hiu biết v mt Đng Cu Thế hiến mình chu chết thì có giá tr quan trng trong vic din gii v Đc Giê-su và văn bn Tân Ước hơn là nhiu nhà bình lun đã tng đánh giá, và rng quan nim đó tương phn rõ rt vi mt Đng Cu Thế vinh thng.

Cht xúc tác cho s thay đi quan nim này đã đến t nhng khám phá v các văn kin c xưa không có trong các quyn sách thánh. Mt trong các văn kin đó gi đây đã tr thành “cũ”, nhưng vic phát hành và xác đnh niên đi ca văn kin đã tn rt nhiu thi gian. Văn kin đó xut x t vùng Qumran. Mt văn kin khác thì “mi” hơn, vn còn đang trong vòng bàn cãi, và giá tr ca nó đang được đánh giá. Văn kin này xut x t min Transjordan.

A. Ánh Sáng Đáng K t Các Cun Da Vùng Bin Chết

Ngày nay thì chúng ta có li thế nh các Cun Da này đã được xut bn toàn phn và đã được xác đnh thi gian xut x. Ngày nay chúng ta nhn ra rng trong các văn bn này, xét theo tng th ca chúng, có nhiu ln đ cp đến các nhân vt Cu Thế, đc bit là ba người trong s đó, c th là, mt tiên tri dòng dõi Môi-sen, mt lãnh t dòng Đa-vít, và mt tư tế dòng A-a-rông. Lai lch ca các nhân vt này khác nhau trong các văn kin khác nhau (nhng văn kin này có th được đnh mc thi gian thuc các thi đi khác nhau). Chng hn như, trong Văn Kin Damascus (hoc ít nht là trong bn di co B ca văn kin) , v tiên-tri-dòng-Môi-sen được cho là đã đến ri, đã là v Thy Công Chính min Qumran, và cũng đã qua đi ri. Tuy nhiên, trong bn bình lun v Habakkuk (1QpHab), là văn kin được đánh mc thuc v thi đi tr hơn nhiu so vi Văn Kin Damascus, trong đó li nói rng chng nhng v tiên-tri-dòng-Đa-vít chưa đến mà v tư-tế-dòng-A-a-rông cũng chưa đến. Văn Kin Damascus được đánh mc vào khong gia thế k th nht trước Công Nguyên. Đó là vào khong thi gian đoàn quân La-mã tiến vào Giê-ru-sa-lem dưới quyn thng tướng Pompey (vào năm 63 trước Công Nguyên) và s đăng quang ca Đi Đế Hê-rô-đê (năm 37 trước Công Nguyên). Vào lúc đó trong dân chúng có mt s khng hong nim tin, nhưng nim kỳ vng vào Đng Cu Thế vn không lm tt. Nhng kỳ vng đó đã âm t Ma-ca-bê và s còn âm đến Ma-sa-đa.

Chính trong ánh sáng này mà chúng ta có th nhìn ông Gio-an Ty Gi và ông Giê-su trong mt cách nhìn khác. H đã xut hin ngay vào sau thi đim này. H thuc v cùng mt “chi tc” ni rng. Chi tc này qung bá nim tin vào mt đng cu thế s gii thoát dân Do-thái v mt tâm linh, xã hi, cũng như chính tr. Ông Gio-an, hu du ca ông A-a-rông, thuc mt dòng h tư tế, được nhiu người cho là v tư-tế-dòng-A-a-rông, và qu tht ông đã đt ra nhng nghi thc tế l quan trng mi, như nghi thc ra ti trên sông Gio-đan. Ông Giê-su, hu du ca vua Đa-vít, ít nht là v bên ông Giu-se, được cho là v Vua Đa-vít chính thng ca người Do-thái hay Đng-Cu-Thế-dòng-Đa-vít. Ông Giê-su và ông Gio-an cn phi được xem như mt cp bài trùng ch không ch như hai nhân vt riêng l. [Tôi nghĩ chúng ta có th đã phóng đi hơi xa v khong cách ngôi th gia ông Giê-su và ông Gio-an Ty Gi]. H là hai V Cu Tinh mà muôn dân trông đi. H đã cùng nhau rao ging v Vương Quc Thiên Chúa đang sp đến. [Chúng ta – trong ngôn ng truyn thng ca Ki-tô giáo – đã quá dành riêng danh hiu V Cu Tinh và s loan báo Vương Quc Thiên Chúa ch cho mt mình nhân vt Giê-su]. Đó là mt biến chuyn có tính khi huyn. Vào thi đó không thiếu gì nhng v thy ging và nhng nhà cha bnh đy sc lôi cun, nhưng s xut hin ca hai V Cu Tinh là trng tâm ca nim mong đi sâu sc nht ca dân Do-thái. Đó là mt triu đi cha truyn con ni trong dòng tc đó.

Cho đến đon này tôi chưa nhc ti ông Gia-cô-bê, người quan trng th ba trong phi cnh này. Sau s kin Phc Sinh và Hin Xung, ông đã thâu tóm quyn lãnh đo (do quyn làm anh trong gia đình) trong s biến chuyn tiếp sau đó. Ông được gi là Gia-cô-bê Xét Đoán. Không ch vì s thánh thin ca ông. Mà có l còn vì ông được cho là mt bn tái hin ca v Thy Công Chính (người ging dy Công Lý), và vì thế cũng là mt V Cu Tinh. Có l ông là V-Cu-Tinh-dòng-Môi-sen. Mà cũng có l, và tôi nghĩ điu này kh dĩ hơn, bi vì ông cũng thuc dòng dõi Đa-vít, cho nên ông được cho là mt bn khác ca V-Cu-Tinh-thuc-dòng-dõi-Đa-vít, cũng như ông Giê-su đã tng là như vy. [Mt s người thc mc phi chăng ông Gia-cô-bê đã di cư đến sng ti Giê-ru-sa-lem hay gn Giê-ru-sa-lem, kinh đô ca vua Đa-vít, và đã được đào to đó trong khong thi gian nhân vt Giê-su ti thế.]

Có kh năng ông Phê-rô trong nhng năm đu cũng được xem đi loi như mt Đng Cu Tinh tư tế - và như thế mt ln na chúng ta li có mt cp bài trùng, Gia-cô-bê và Phê-rô, hai V Cu Tinh …

B. Gio-an và Giê-su đã đóng nhng vai trò này như thế nào

Đến giai đon trưởng thành ca các nhân vt Gio-an và Giê-su (và Gia-cô-bê), người La-mã đã chiếm đóng Min Đt Ha ca dân Do-thái. Người La-mã áp dng s thng tr trc tiếp ca h lên min Giu-đê-a (và vì thế cũng lên min Giê-ru-sa-lem). Các tay sai ca người La-mã – nhng người tha kế ca vua Hê-rô-đê – cai qun bn vùng còn li. Trong s nhng người này có nhng người t xưng Vương Quyn Đa-vít (chng hn như An-ti-pha). H mun cái danh xưng mà vua Hê-rô-đê cha h đã được người La-mã phong tng – Vua dân Giu-đê-a. Nhng cuc ni dy chng li người La-mã đã din ra trong thi gian ti thế ca ông Gio-an và ông Giê-su (tuy nhiên lúc đó hai ông chưa ti Ga-li-lê). Gio-an và Giê-su không đng phe vi nhng người đó. H thông cm vi các nn nhân trong tình hung thi đó, nhưng không bao gi dùng bo lc đ đi kháng vi nhng k xâm lược. Ông Gio-an ch lo thc hành các nghi l, còn ông Giê-su ch lo làm các vic cha bnh, cho người đói ăn, rao ging tin mng, và qung bá – như Gio-an đã làm – mt li sng Lut Tô-ra cách canh tân. Không ông nào nghĩ rng nhng vic mình làm là thành lp mt tôn giáo mi. C hai ông đu nghĩ h đang khai m cái vương quc mà vua Đa-vít hng bao lâu mong ước.

C. Ngoi đ: Mi liên h gia tc

Giê-su là ‘con ca bà Ma-ri-a’ theo cách gi ca ông Mác-cô, và là đa con được nhìn nhn ca ông Giu-se. Ngoài ra trong gia đình còn có bn người được nêu tên là anh em ca ông Giê-su, và ít nht là hai người em gái khác. Đon Mác-cô 6:3 là bng chng cho vic này. H sng vi nhau trong mt đi gia đình đông đúc. Trong gia đình đó còn có ông An-phê (hay Clê-ô-pha). Ông được (mt vài tác gi, như J. Tabor) cho là anh ca ông Giu-se, tuy nhiên điu này hu như không được chng minh. Gia-cô-bê (anh ông Giê-su), Gio-xê, Si-môn và Giu-đa theo quan đim ca mt s người thì dường như là các con ca ông An-phê. Lê-vi, còn gi là Mát-thêu (người thu thuế) được cho là cũng đã sng đó. Cũng có th, thm chí là điu kh dĩ, là nhiu người trong s nhng người được gi là anh em ca ông Giê-su đã lp gia đình, và v con h cũng đã cùng sng chung trong đi gia đình đó. [Theo tác gi Tabor, có th ông Gia-cô-bê lp gia đình vi mt người ch em hay con gái ca ông Na-tha-na-en min Ca-na x Ga-li-lê, và đám cưới ca h chính là đám cưới được tường thut trong đon Gio-an 2 – tuy nhiên các hc gi khác thì không din gii câu chuyn đó như mt câu chuyn lch s.] Cũng rt có th là ông Giu-se và ông Gio-xê đã qua đi khá sm, và không đóng vai trò gì trong nhng s kin quan trng xung quanh vic xut hin ca hai ông Gio-an và Giê-su như hai V Cu Tinh kép. [Có kh năng bà Ma-ri-a m ông Giê-su là hu du ca dòng dõi Lê-vi, và bà Ê-li-sa-bét m ông Gio-an qu tht có liên h huyết tc vi bà Ma-ri-a – bà Ê-li-sa-bét lp gia đình vi ông Da-ca-ri-a thuc dòng dõi A-a-rông. (Cha ông Gio-an là mt thy tư tế).]

Ông Giê-su mà chúng ta biết đã thành lp mt nhóm mười hai người gn gũi vi ông. H có giá tr biu trưng, th hin s thng nht ca mười hai chi tc vào thi đim Vương Quc Vua Đa-vít tr đến. Đó là điu mà mt nhà lãnh t dòng Đa-vít s làm. Nhưng thành phn ca nhóm mười hai có nhng đim tht thú v. Có hai cp là dân chài cá (Kê-pha và An-rê, và Gia-cô-bê và Gio-an – hai con trai ca ông Dê-bê-đê). Có hai người hu như không rõ ngun gc – Phi-líp-phê và Tô-ma, và có ông Giu-đa min Cơ-ri-git (Giu-đa Ít-ca-ri-t). Năm người còn li thì đu là “thành viên trong gia đình”! H là: Gia-cô-bê anh ông Giê-su (hay con ông An-pha), Si-môn, Giu-đa-ê, Mát-thêu, và Na-tha-na-en! nh hưởng vượt tri trong nhóm mười hai rõ ràng là nh hưởng ca gia tc. Cosa nostra!

D. Cái chết ca Gio-an Ty Gi

Tôi s không đi vào chi tiết đây, nhưng Gio-an là do An-pha hành hình. Cái chết ca ông gây chn đng cho ‘quan nim v hai đng cu thế kép’. Mt s người (Kê-pha, và đa s trong nhóm mười hai, và nhiu người khác, và qu tht đa s nhng người liên can, nht là các thành viên trong gia đình) đã quyết đnh vn tiếp tc vi V Cu Tinh còn li, tc là ông Giê-su. Ông Giê-su – có l ch mt mình ông Giê-su – đã cm nhn rng vương quc vua Đa-vít s không đến theo cách mà tt c h đã tng tưởng tượng và hy vng. Nguyên c ý tưởng v thuyết Đng Cu Tinh dường như đã li tàn trong lòng ông. Ông buc phi ngm nghĩ li v vai trò ca chính mình, và ít nht là cũng thy mâu thun trong vic s dng nhng ch “Đng Cu Tinh”. Mt s người đt gi thuyết là ông thm chí đã gii tán nhóm mười hai, sai h đi thành nhng nhóm hai người … và cũng gii tán luôn c nhóm by mươi hai … Ông có s xung đt trc tiếp vi ông Phê-rô trong vai trò phát ngôn viên ca c nhóm, ít nht theo li tường thut ca ông Mác-cô, và bo c nhóm là h b qu Sa-tan ám khi h c c gng tiếp tc đy ông vào vai trò Đng Cu Thế. Thuyết Đng Cu Thế đó, đi vi ông, gi đây là mt ý tưởng chết. Ý tưởng đó tht s đã chết – trong lòng ông Giê-su – vi cái chết ca ông Gio-an Ty Gi.


Ngun: trích t
Contemporary Variations in the Study of the Historical Jesus – trang 62-64
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Australian Catholic University, Strathfield, 27.Aug.2011
Chuyển ngữ: Cecilia Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Úc)

No comments: