Tuesday, 12 June 2012

Lm Nguyễn Thể HIện: ĐỨC GIÊSU HIẾN BAN MÌNH VÀ MÁU NGƯỜIBài Tin Mừng hôm nay ( Mc 14, 1216. 2226 ) gồm hai phần: việc chuẩn bị ăn Lễ Vượt Qua ( cc. 1216 ) và sự kiện Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể ( cc. 2226 ).
“Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu ?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Căn phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu ? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta". Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua” ( cc. 1216 ).
Để chuẩn bị cho việc ăn Lễ Vượt Qua, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ thực hiện bốn việc rất rõ ràng: đi vào thành, theo người mang vò nước, nói chuyện với chủ nhà và dọn tiệc vượt qua. Người nói cho các môn đệ biết trước những gì sẽ xảy ra và dặn các ông phải nói gì với chủ nhà. Rõ ràng Người đang hành xử như một ông chủ có thẩm quyền, nắm giữ trong tay mọi sự, và đích thực là người làm chủ tình hình, biết rõ mọi việc và hoàn toàn kiểm soát tất cả những gì xảy ra.
Có lẽ đó cũng chính là điều mà Phụng Vụ muốn nói với chúng ta khi trích đọc đoạn văn này ngay trước phần chính yếu của bài Tin Mừng ngày lễ hôm nay: Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong tư thế là Đức Chúa làm chủ tình hình, và như vậy, Bí Tích Thánh Thể không phải là một giải pháp tình thế, mà thực sự là việc Đức Chúa tự do hiến ban chính mình cho chúng ta để cứu độ chúng ta.
“Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy". Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa” ( cc. 2225 ).
Tác giả Máccô tập trung sự chú ý của người đọc vào hành động của Đức Giêsu và vào những lời Người nói với các môn đệ. Hành động duy nhất của các môn đệ được tường thuật trong trình thuật là việc tất cả các ông đều uống chén rượu ( c. 23 ).
Trước khi bẻ bánh và trước khi trao chén rượu cho các môn đệ, Đức Giêsu dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Đây là hành động theo truyền thống Do Thái, diễn tả xác tín Đức Tin của những người tham dự tiệc, rằng mọi sự họ đang có, đang cử hành và đang hiệp thông, và ngay cả chính bản thân họ, đều do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Đó cũng chính là nội dung mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh cách riêng trong việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể hôm nay: mọi sự Người hiến ban cách đặc biệt trong bữa tiệc này đều có nguồn gốc từ chính Thiên Chúa và chính là ân huệ của Thiên Chúa ban tặng. Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô mà hôm nay chúng ta thờ kính và đón nhận chính là Ân Huệ bắt nguồn trước hết từ chính tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Những lời nói và hành động của Đức Giêsu trong biến cố thiết lập Bí Tích Thánh Thể được thực hiện trong khung cảnh chúc tụng và tạ ơn của Lễ Vượt Qua. Tuy nhiên, hành động của Đức Giêsu không quy chiếu về con chiên vượt qua, mà là về bánh và về chén rượu. Đức Giêsu bẻ bánh và trao cho các môn đệ; đó là hành động của vị chủ tiệc Vượt Qua trước khi người ta ăn thịt chiên vượt qua. Rồi Người trao chén rượu cho các môn đệ; đó là hành động được thực hiện sau khi người ta đã ăn thịt chiên Vượt Qua.
Về bánh đã được bẻ ra, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Mình có nghĩa là con người toàn thể của Ngài. Trong bánh này, Đức Giêsu không chỉ trao ban cho các môn đệ một phần, mà là trọn vẹn con người của Ngài.
Cũng tương tự như vậy, về chén, Đức Giêsu nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”. Theo Lv 17, 11. 14 và Đnl 12, 23, trong máu là chính sự sống. Khi ban máu mình cho các môn đệ là Đức Giêsu hiến ban cho các ông trọn vẹn sự sống của Ngài, chứ không phải chỉ một phần của sự sống ấy.
Máu được ban ở đây với ba ghi nhận quan trọng. Trước hết, đó là máu “đổ ra”, có nghĩa chỉ về mầu nhiệm sự chết thập giá của Đức Giêsu. Thứ hai, đó là máu Giao Ước. Trong máu của Đức Giêsu, Thiên Chúa thiết lập giao ước mới với nhân loại. Thứ ba, đó là máu đổ ra “vì muôn người”, tức là có giá trị cứu độ. Nhờ máu này, muôn người được thứ tha tội lỗi, được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết, và được giao hòa với Thiên Chúa.
Đức Giêsu ban Mình và Máu của Người cho các môn đệ làm của ăn và thức uống. Đón nhận Mình và Máu đó như lương thực, các môn đệ được hiệp thông trọn vẹn với Người, vì quả thực, người ta khó có thể nghĩ đến cái gì được gắn kết vào con người hơn là chính những thực tại mà con người ăn và uống vào mình.
Sau cùng, Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa” ( c. 25 ). Bằng những lời này, Đức Giêsu đã đặt việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể vào viễn tượng cánh chung. Quả thực, sự chết của Người có mục đích thực hiện Nước Thiên Chúa mà Người rao giảng.
Gợi ý suy niệm:
1. Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong tư thế là Đức Chúa tuyệt đối tự do và hoàn toàn chủ động.
2. Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Mình và Máu Người là hiến lễ tạ ơn và chúc tụng tuyệt hảo.
3. Trong Mình và Máu, Đức Giêsu không chỉ trao ban cho các môn đệ một phần, mà là trọn vẹn con người của Ngài và trọn vẹn sự sống của Ngài.
4. Có ba yếu tố nhắc đến sự chết của Đức Giêsu trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, Đức Giêsu nói về máu “đổ ra”. Thứ hai, sự tách biệt bánh và rượu ( là mình và máu của Đức Giêsu ). Thứ ba, viễn tượng cánh chung trong lời kết thúc. Như thế, nói đến Bí Tích Thánh Thể là nhắc đến hy tế thập giá của Đức Kitô và giá trị cứu độ của hy tế đó: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”.
Lm. NGUYỄN THỂ HIỆN, DCCT, 2012

No comments: