Tuesday, 20 March 2012


Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Ơn tha tội

Có ít tiên tri Cựu Ước đã loan báo rằng vào thời cánh chung, Thiên Chúa sẽ ban xuống ơn tha tội (Yr 31: 34; Ez 36: 25-32; 37: 23; Ys 40: 1-2; 53: 25; 44: 22; 54: 7-10; 55: 7). Cần thiết phải nhận định ơn đó lờn lao chừng nào: Ai nào có thể tha tội được, phi trừ có một Thiên Chúa” (Mc 2: 7). Đó là ơn lạ lùng hơn cả, một ơn mà chỉ có thể Thiên Chúa mới ban được thôi.

Chúa Yêsu bảo ít người rằng Thiên Chúa đã tha tội cho họ: người bất toại (Mc 2: 5), người phụ nữ tội lỗi (Lc 7: 48), một cách tương đương nơi ông Zakêu (Lc 19: 9t), người trộm lành (Lc 23: 42t). Điều đó chứng tỏ Nước Thiên Chúa có đó, với ơn tha thứ các tiên tri đã báo trước.

Nhưng Nước cũng lại là sẽ đến, Chúa Yêsu cũng đặt ơn tha tội ở vị lai: liên kết với sự chết của Ngài (Mc 10: 45; Mt: 26: 28), với sự sống lại của Ngài (Lc 24: 47; Yn 20: 23). Ngài là ơn cứu rỗi đại đồng, các việc Ngài làm mới chỉ là tiên hưởng phần nào.

Không có ơn huệ nào lại nhưng-không bằng. Chỉ có Thiên Chúa mới nảy ra ý kiến. Nhưng Người không thi hành ơn huệ đó, nếu người ta không tham dự vào bằng một sự ứng đáp đích thân mình. Những truyện Chúa Yêsu tuyên bố ơn tha thứ, đều cho thấy phần của người ta: lòng tin (Mc 2: 5), sự hối cải do bởi tin và yêu mến của người phụ nữ (Lc 7: 44-50); việc tiếp đón của Zakêu và sự bồi thường công quyết định (Lc 19: 1-10), sự thành thực và kêu xin của người trộm lành (Lc 25: 40-42)… Chúa Yêsu có nói đến những điều kiện Thiên Chúa đã đặt để được Người tha tội: sự tha thứ lỗi lầm cho đồng loại (Mt 6: 12, 14-15; 18: 22-35), sự thành thật, khiêm nhượng hối cải (Lc 18: 9-14). Không phải là Chúa Giêsu giảm bớt tính cách nhưng-không của ơn huệ nơi Thiên Chúa: ơn tha thứ không phải là ơn mua được. Nhưng cũng như trên kia: Thiên Chúa kính trọng sự tự do của người ta, đến đỗi Người không muốn làm gì nơi người ta, nếu chính người ta lại không muốn.

Ít câu hỏi:  Tìm trong các chương Tin Mừng kê trên ý nghĩa của ơn Thiên Chúa tha tội. Nhất là tìm cách sống ơn tha tội đó trong những việc xưng tội.

-Làm sao các chương đó cho thấy ơn tha tội là một ơn của Chúa Kitô?
-Làm sao các chương đó cho thấy ơn tha tội là một ơn cánh chung, một ơn trong Hội thánh (chứ không chỉ là một cách vỗ về lương tâm cá nhân).
-Ta phải chung phần vào ơn tha tội làm sao, trong lòng tin, yêu mến và hối cải?

Chúa Yêsu đã tỏ cho ta thấy cái khôn nạn của ta. Không có tiên tri nào đã đi sâu vào tình cảnh khốn nạn đó bằng Ngài, vì không có ai đi xa hơn Ngài vào lòng yêu mến Cha và các anh em của Ngài. Chỉ có Ngài mới đem đến ơn tha tội: Ngài mở cửa Nước Trời cho ta.

                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: