Friday, 2 March 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Những câu hỏi để tra khảo


Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi:  Những câu hỏi để tra khảo

-Những phán đoán nào về đau khổ phải nói là giản lược mà tôi đã gặp (đau khổ, hoạn nạn, hình phạt, trời oán trả)? Có khi tôi buột miệng cũng nói thế không?

-Tin Mừng khước từ những phán đoán đó thế nào? (những lời Chúa Yêsu về đau khổ, ý nghĩa thập giá, báo trước môn đồ sẽ bị bắt bớ).

-Có khi xung quanh tôi cũng gặp những phán đoán không xác đáng về sự kiên nhẫn chịu đựng? Làm sao sửa các phán đoán nhờ lời và thái độ của Chúa Yêsu? của các thánh?

-Ta có thể trông cậy lướt thắng đau khổ không? Làm sao Chúa Yêsu giúp ta lĩnh nhận đau khổ nơi ta? nơi kẻ khác?

-Ta có sẵn sàng lĩnh nhận cách sắp đặt hàng thứ của Ngài về các sự dữ không?

-Cầu nguyện làm sao với một người chịu đau khổ?
   
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: