Monday, 19 March 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Hậu Quả Của Tội
III. Những Hậu Quả Của Tội

Đạo Do thái thời đó để một tầm quan trọng lớn vào những hình phạt tội lỗi. Những sách ngụy thư (văn chương Do thái ngoài sách thánh) vui thích tả những hình khổ của những kẻ phải hư đi đời đời; các hình phạt đó đối với họ là một sự rửa hận của Thiên Chúa và cũng sự báo oán cho dân Chúa chọn.

Những ám chỉ của Chúa Yêsu về hình phạt đời sau cũng có nhiều. Chúa Yêsu nói đến hỏa ngục (geenna, gehenna) Mt 5: 22-29/ Mac 9: 43; Mt 10: 28/ Lc 12: 5; Mt 23: 15.33), lửa đời đời (Mt 5: 22; 18: 9; 13: 40-42; 18:8; 25: 41; Mc 9: 43.45.47.48), tối tăm bên ngoài (Mt 8: 12; 22: 13; 25: 30). Lc 16: 23-26 tả dài hơn cả về thế giới bên kia. Trong các loạt xuất xứ đó, ta nên để ý Chúa Yêsu dè dặt biết bao. Không đâu có sung sướng, cả hình khổ như thói thường của người ta (nhất là nơi các sách ngụy thư nói trên kia).

Hỏa ngục đối với Chúa Yêsu là gì? Một sự thất bại, sự “đánh mất” những người đáng lẽ được cứu rỗi, sự phung phí điên rồ về những ơn huệ đã ban cho họ. Ngài nhấn đến sự hư đi, sự uổng mất chứng tỏ Ngài lấy việc hư đi đó như một vết thương nơi lòng Ngài, sự bồn chồn về số phận những kẻ không muốn được Ngài cứu lấy họ: ơn cứu rỗi không phải là một hạnh phúc cưỡng ép được!

Nhưng về những kẻ bị hư đi, Chúa Yêsu cũng không muốn làm thỏ tính tò mò của người ta. Ngài không hề nói về số lượng bao nhiêu (coi Mt 20: 16 “được chọn thì ít” (văn bản không chắc) 22: 14: “được chọn thì ít” nhưng lại sau một ví dụ có nghĩa khác! Mt 7: 13-14: “cửa hẹp” người vào thì ít, nhưng không nói đến hậu quả cuối cùng).

Hoả ngục là một mầu nhiệm: Mầu nhiệm của sự tự do, quyền hay khả năng của ta từ khước lòng Mến của Thiên Chúa.

Ít câu hỏi:

-Ta có gặp những ý nghĩ, những thái độ không đúng về hoả ngục không? (từ chối không nhận có hoả ngục nhân danh sự công bằng Thiên Chúa, nhân danh lòng yêu mến của Thiên Chúa – những cách trình bày hoả ngục hẹp hòi, thiển cận, hay có tính cách phục thù…)

-Những đoạn Tin Mừng sửa chữa làm sao các ý nghĩ hẹp hòi, những tưởng tượng hoang đường, những tâm tình không trong sạch? (quan điệm Chúa Yêsu về hoả ngục).

-Đạo lý về hoả ngục làm sao lại là một sự nhìn nhận sự cao trọng của người ta?  
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: