Monday, 27 February 2012

Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Về thái độ của Chúa Yêsu đối với dân ngoại:
Mt 8: 5-13/Lc 7: 1-10:

Phép lạ chữa tên hầu của viên bách quản Kapharnaum. – Nhân dịp phép lạ, Matthêu đem vào một lời nói đến tương lai dành cho dân ngoại trong Nước Trời (Mt 8: 11 / Lc 13: 29t).

Mt 15: 21-28 / Mc 7: 24-30:
Phép lạ chữa con gái một phụ nữ Phênikia. Truyện có tính cách một cuộc thử thách lòng tin. Và người phụ nữ kia đã thắng cuộc.

Vấn đề thứ hai về Nước Thiên Chúa, là: Vì Nước Thiên Chúa là ơn cứu thoát, nên Nước cũng hiểu được do sự dữ mà chúng ta được cứu khỏi nhờ Nước Thiên Chúa. Để hiểu Chúa Yêsu nghĩ sao về Nước Thiên Chúa, thì cần thiết phải biết Ngài thấy sự dữ của nhân loại như thế nào? Sự dữ có thể là sự đau khổ hồn xác người ta phải chịu – nhưng sự dữ cũng như chúng ta thường hiểu: tội lỗi.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: