Monday, 20 February 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Về Nước Thiên Chúa Sẽ Đến
ĐỀ TÀI PHẢI TỰ TÌM KIẾM

Về Nước Thiên Chúa sẽ đến:

Đọc lại những đoạn Tin Mừng nói đến Nước Thiên Chúa sẽ đến (như đã kê trong 41-46) theo hướng những câu hỏi kê đây (mục đích là áp dụng vào sinh hoạt cụ thể của ta):

Bây giờ đối với chúng ta, những gì trong xã hội và nơi cá nhân mang hình thức của việc chinh chiến giữa thiện và ác? Lành và dữ?

-Hy vọng về Nước Thiên Chúa đem đến cho chúng ta tin tưởng và can đảm trong việc chinh chiến đó làm sao?

-Hy vọng trông vào Nước Thiên Chúa như vậy có phải là trốn tránh những trách nhiệm của chúng ta trong thời hiện tại không? (Để ý đến những ví dụ phán xét thưởng phạt).

-Lời kêu gọi nỗ lực đi vào sinh hoạt hiện tại, dấn mình vào đó có phải là coi như thể ơn thánh không có không?

-Cầu nguyện theo một ví dụ nào trong các ví dụ kê trong Mt 25 (và thử nghĩ xem giúp trẻ em học kinh bổn  cầu nguyện theo ví dụ đó).

-Trông đợi Thiên đàng, sự sống đời đời có nghĩa gì với Chúa Yêsu?

-Lòng trông cậy đời sau đó có khó sống thực sự không? Những hình thức lệch lạc của lòng trông cậy đó, tôi có nhận thấy xung quanh tôi không? (kiểu tưởng tượng về sau, những thái độ của đức trông cậy nào là đáng trách, hay khiếm khuyết?)

-Có thể lấy việc chịu lễ như một việc trông cậy không? thử cầu nguyện với ý tưởng nói trong Mc 14: 25; 1C 11: 26)
                                                                                                                                    (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: