Monday, 19 December 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)Mc 4: 26-29 Hạt giống tự mọc lên

Hiểu ví dụ: cần thiết phải đặt vào hoàn cảnh như nói trên. Nhiều người chán nản. Có những môn đồ phẫn chí, muốn kéo Chúa Yêsu vào hoạt động ráo riết để thay đổi lại tình thế, không thì đổ vỡ to. Chúa Yêsu ngược lại lấy gương kiên nhẫn của nông gia đợi trình tự thiên nhiên của mọi hạt giống gieo xuống đất: gieo rồi, không phải lo là lúc mọc: sự trông cậy sắt đá là điều căn bản của chính người gieo giống là Chúa Yêsu: phải để Thiên Chúa một cách thành thực vào những bài tính hơn thiệt của công việc mình.

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích Tài liệu lưu hành nội bộ)

No comments: