Wednesday, 14 December 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi: Tin mừng về Cái đèn
Vài đoạn Tin Mừng về tính cách hiện tại của Nước Thiên Chúa (tiếp theo)

Cái đèn (Mc 4: 21; Mt 5: 15; Lc 8: 16; 11: 33)

Hoàn cảnh nào lời này được nói ra, không thể biết rõ.
-Mc, chiếu theo đoạn văn, thì hiểu về Tin Mừng.
-Mt áp dụng lời này cho môn đồ của Chúa Yêsu (Mt 5: 16).
-Lc hướng đến ánh sáng bên trong con người.

Hình ảnh cũng đem sinh hoạt thường nhật của hạng người nghèo Phalệtin (và tại sao ta lại không có thể hiểu về thánh gia Nadarét?). Ý nói: không lẽ thắp đèn lên, để rồi lại tắt ngay đi. Và như thế thì phải hơn lời trước tiên đã được Chúa Yêsu dùng để nói đến sứ mạng của Ngài. Và lời hướng đến lời như Yn 8: 12.
                                                                                                                                       (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)


No comments: