Sunday, 15 August 2010

Chi Hội Sydney Mừng Thánh Tổ An Phong 2010 - Vũ Nhuận

Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney Họp Mặt Mừng Thánh Tổ An Phong 2010 - Sydney 01 tháng 8 năm 2010 - Tập 1


Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney Họp Mặt Mừng Thánh Tổ An Phong 2010 - Sydney 01 tháng 8 năm 2010 - Tập 2


Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney Họp Mặt Mừng Thánh Tổ An Phong 2010 - Sydney 01 tháng 8 năm 2010 - Tập 3


Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney Họp Mặt Mừng Thánh Tổ An Phong 2010 - Sydney 01 tháng 8 năm 2010 - Tập 4

2 comments:

Vu Hoang Quan, Dongrek said...

Em ten la Vu Hoang Quan,
truoc o trai ti nan duong bo Dangrek voi anh Vu Nhuan va Hai Nam.
Em rat muon lien lac voi anh Nhuan.
Xin tra loi email:
quanvuhoang@hotmail.com

xin cam on

Vu Hoang Quan, trai Dongrek said...

Em xin phep post them mot lan.
Vi chua nhan duoc tin anh Nhuan.
Co le anh chua biet tin.

Em xin cac anh chi em nao co lien lac voi anh Nhuan, nho nhan tin lai cho anh Nhuan lien lac voi em
Quanvuboang@hotmail.com

chuyen quan trong

chan thanh cam on