Friday, 18 September 2015

Đức Giêsu của ông Gioan Đấng Thiên Sai hay Khách Lạ đến từ trờiChương 2
Đức Giêsu của ông Gioan
Đấng Thiên Sai hay Khách Lạ đến từ trời
(Bài 4)Đọc lại trình-thuật tác-giả Gioan khá nhiều lần, tôi càng thấy Tin Mừng này bộc lộ một số diện-mạo của Đức Giêsu chòng chéo lên nhau. Từ lúc đó, theo tôi, ta phải có ít nhất ba phương-án khác-biệt, mới hy-vọng thoát cảnh rối mù, phức-tạp. Chân-dung này, cả vào khi ta so-sánh với diện-mạo nào khác từng diễn-bày ở trình-thuật, càng tạo đặc-trưng/đặc-thù của thần-học Tin Mừng thứ Tư, thật rất thế. Ở giòng cuối chương/đoạn này, người đọc sẽ nhận ra được diện-mạo Đức Giêsu do tác-giả Gioan diễn-tả lại sẽ vượt lên trên dung-nhan truyền-thống khi xưa được tác-giả khác như Mác-cô, Mát-thêu và Luca đề ra.

Khởi đầu giòng chảy của chính mình, tác-giả Tin Mừng Thứ Tư đưa vào đây, nhiều đoạn-văn chuyên-chở lập-trường về diện-mạo Đức Giêsu hoặc động-thái nào khác hướng về Ngài do người viết đặt để ở người Do-thái-giáo sống cùng thời, trong đó có bạn-bè cùng quan-sát-viên không uỷ-thác, và các phê-bình-gia chuyên chống-đối. Những vấn-đề do các vị đưa ra, lại liên-quan đến vai-trò của Đức Giêsu là Ngôn-sứ, Đấng Thiên-Sai và là Con Thiên Chúa hằng sống, đấy chứ? Câu đáp-trả do các vị này đem lại, được soi-tỏ bằng lằn sáng quí-giá có chiều-hướng đương-đại của Do-thái-giáo Palestin, hồi thế-kỷ thứ nhất.

Tiếp đến, là văn-bản gom gộp thành từng bó, trong đó tác-giả đây lại đã để Đức Giêsu luôn nói về chính mình, cũng khá nhiều. Ngôn-từ xuất tự môi miệng Đức Giêsu, hầu hết diễn-tả đại-ý của người viết. Và, điểm khác-biệt giữa ý-tưởng của Đức Giêsu ở Tin Mừng Thứ Tư và Nhất Lãm trước đó, không giống ý-tưởng của nhà hùng-biện vốn dĩ trau-chuốt lời lẽ cách khéo léo, như một bài giảng-huấn ở đền thờ, mà thôi.

Ngược lại, Đức Giêsu chuyển-tải lời Ngài dạy-dỗ, bằng phương-cách ngắn gọn, nhưng đầy ấn-tượng. Đa số lời Ngài phát-biểu, đều hàm-ngụ vấn-nạn bất-ngờ đặt cho các bậc thày do từ người bàng-quan đứng ở ngoài; hoặc đem đến cho môn-đồ do việc lời Ngài đáp-trả đi ra ngoài dự-kiến hơn là dọn sẵn có bài-bản, hẳn hoi. Hoặc, đó chỉ là tuyên-ngôn đầy khích-lệ đã dọn trước.

Ở Tin Mừng Nhất Lãm, có hai trình-thuật cũng lớn lao, một: là Bài Giảng Trên Núi (ở Mát-thêu đạn 5-7) tức chương/đoạn vang vọng tính mù mờ nơi huấn-từ trơn-tru/gọn nhẹ nơi trình-thuật Luca ở đoạn 6 câu 24-49. Xem ra, cũng không giống Cánh Chung-luận trong đó nói rõ giai-đoạn chấm-dứt thời hiện-tại bằng sự-kiện Đền thờ Giêrusalem bị phá-hủy nói rõ ở trình-thuật Mát-thêu đoạn 24 và trình-thuật Mác-cô đoạn 13; cũng như trình-thuật  Luca đoạn 21. Các đoạn này, đều khiến người đọc nghĩ ngay, rằng: đây là bài hùng-biện bài-bản được trau-chuốt từng đánh động người đọc, rất nhiều lần.

Riêng Bài Giảng Trên Núi vốn dĩ gom gộp các câu nói vụn-vặt ở đây đó, do tác giả Mát-thêu chắp nối vào với nhau, sau đó lại bào: câu nói ấy là do miệng Đức Giêsu nói. Thật tình thì, có nói gì thì nói, thực-chất lời khuyên dạy, nay đính-kết thành chủ-đề nêu rõ ý-định ban đầu là: tác-giả không có ý chỉ nói một lần rồi thôi. Hẳn nhiên là, nếu ta tách-biệt đoạn văn này thành từng khúc, thì những lời như thế lại sẽ làm người nghe thêm rối bời, khó hiểu.

Theo thiển-ý, nếu coi đó như bài giảng về Cánh-chung-luận, thì dù đôi chỗ ở trong đó bao gồm lời nói đích-thực từ miệng Đức Giêsu phát ra, các chuyên-gia Kinh thánh vẫn coi đây như việc thiết-lập Giáo-hội có ấn-định ngày tháng/niên biểu rạch-ròi sau khi Đền thờ bị phá hồi thập niên 70, sau Công-nguyên. Và, các vị lại cũng sử-dụng sự-kiện này như thể chỉ-dẫn về việc Đức Kitô Quang lâm trở lại, đã gần kề.

Nói nôm-na, thì Bài Giảng đây, được viết vào thời-gian 40 năm sau thời Đức Giêsu còn sống, qua đó các vị lại vẫn coi Ngài như vị Ngôn sứ, xuất-hiện sau biến-cố rất thực.

Về mặt tư-tưởng, lời Đức Giêsu nói ở Tin Mừng Nhất Lãm, lại vẫn tập-trung vào Người-Cha-ở-Trên-Cao, cùng Vương-Quốc-Nước-Trời đang trờ tới, và cũng liên-quan đến đòi-hỏi đạo-lý cũng như đức-độ mà bất kỳ chúng-dân nào vốn dĩ muốn đạt Vương Quốc Nước Trời, đều phải qua cửa ải sám-hối, với ăn-năn. Điều này, lại có nghĩa: lời giảng-dạy cùng đạo-lý do Đức Giêsu chủ-trương ở Tin Mừng Nhất Lãm, không tập-trung vào chính Ngài, nhưng vào Thiên-Chúa-là-Cha, mà thôi.

Cả khi Ngài buộc lòng phải đối diện với vấn-nạn thẳng-thừng, liên-quan đến vai-trò Ngài thủ-giữ ở biến-cố Khải-Huyền rất chung-cuộc, Ngài vẫn chỉ nói lập-lờ hoặc tránh né tình-thế khó xử. Kịp đến khi Ngài bị nhiều người thắc mắc cứ xem Ngài có là Đấng Thiên-Sai hoặc Vua Quan của Do-thái-giáo thực không, thì câu trả lời Ngài thường viễn dẫn vẫn không là câu “Đúng thế!” mà chỉ nói: “Chính ông nói thế!”, hoặc câu nào đó tương-tự.

Nay, cứ thử nhìn vào điểm tương-phản khi đọc Tin Mừng Thứ Tư, ắt thấy rõ điều đó. Đức Giêsu ở Tin Mừng này, đặc-trưng/đặc-thù ở lối nói lan-man, dông dài, thường lập đi/lập lại vài ý-tưởng nòng-cốt; hoặc đôi lúc, lại rất bóng gió. Lời lẽ ấy, thoạt đầu không đề-cập đến Thiên-Chúa-là-Cha và cũng chẳng bận-tâm gì đến Vương-Quốc-Nước-Trời, nơi cao vời.

Đề-tài chủ-chốt về chân-dung/diện-mạo Đức Giêsu do Tin Mừng Nhất Lãm đưa ra, lại chỉ thấy nói ở trường-hợp duy-nhất là mẩu đối-thoại với ông Nicođêmô (ỏ trình-thuật Gioan đoạn 3 câu 3-5) chỉ một lần duy-nhất trong toàn-bộ Tin Mừng Thứ Tư của ông Gioan.

Ở Tin Mừng này, điều Đức Giêsu quyết-tâm giảng-dạy, là: tập-trung vào chính Ngài và chỉ loanh quanh về con người của Ngài, mà thôi. Lại nữa, giáo-huấn Ngài đề ra cùng quan-hệ giữa Ngài và Thiên-Chúa-là-Cha cũng như với môn đồ Ngài, cả đến cung-cách diễn-tả ở trình-thuật này tựa hồ như vẫn lôi theo sau lối chuyển-tải hống-hách, tinh-lược có kết-cuộc khiến mọi người thấy khó lòng hiểu được.

Ngôn-từ Ngài sử-dụng, gặp phản-ứng dữ-dội nơi người nghe vốn dĩ nghĩ rằng: vào độ trước, không biết là: Ngài làm thế có cốt ý nói với cá-nhân nào đó rất khó đoán, tức: những người như ông Nicôđêmô (ở chương 3); hoặc, như với nữ-phụ người Samaritanô bên giếng Giacóp; hoặc, cốt ám-chỉ đám dông Do-thái-giáo vốn cách-ngăn/kình-chống như ở Galilê, hay không mà thôi.

Cũng tựa hồ như khi Ngài nói về “Bánh Sự Sống” (ở chương 9) từng khiến người nghe thêm phẫn-nộ. Ngay các môn-đồ chậm-lụt có đầu óc dầy-đặc, đều vẫn thấy lời Ngài dạy thật “khó hiểu”, như trình-thuật Gioan đoạn 6 câu 60 từng cho thấy.

Ngay đến nhóm Mười Hai thân-cận với Ngài là thế, cũng không thể nắm được ý Ngài muốn nói. Và, câu đáp/trả bất-ngờ thiếu bình-tâm tỉnh-trí của Đức Giêsu, vẫn không là chuyện bất thường xảy ra. Thế nên, vào thời trước, ông Nicôđêmô dám trách-móc Ngài bằng những câu, như: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy ư?” (Ga 3: 10). Và, cả các tông-đồ cũng không tài nào tránh-né lời quở mắng/trách-mó đầy khó chịu, khi Ngài bảo: “Thầy ở với anh em bấy lâu nay, thế mà anh Philípphê lại chưa biết Thầy sao?”

Không giống diện-mạo Đức Giêsu ở Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu ở Tin Mừng Thứ Tư này, lại là nhân-vật cấp cao khá độc-tài, siêu-việt hơn mọi người. Ngài nói với chúng dân theo cách “kẻ cả”, tức: đứng ở trên phán xuống đầy tính hiệu-lệnh, nước đôi, lập-lờ. Khi được hỏi: Ngài có là Đấng Mêsia do Thiên-Chúa gửi đến không, thì có lúc Ngài khẳng-định mình là như thế (Ga 4: 26); lại có khi, lời Ngài đượm những kêu ca/oán trách như đoạn 10 câu 25 từng nêu rõ: “Tôi đã nói với các ông rồi, mà sao các ông không tin!”

Đức Giêsu ở trình-thuật rất Gioan-tính, không là “Người-của-Chúa” theo nghĩa Ngôn-sứ chăm-lo chuyên-chở ý-niệm giảng-dạy mà truyền-thống Kinh Sách Do-thái-giáo đã quen thuộc với ta. Ngài là Khách-lạ bí-ẩn, huyền-nhiệm như Hữu-thể đến từ nơi cao xa vời vợi để mặc xác-phàm làm người, rồi còn trở về lại chốn miền vời vợi ấy.

Cứ theo ngôn-từ chuyên-môn hiện-đại, chắc hẳn Ngài sẽ được gọi là E.T. (tức Người từ khung trời ngoài trái đất, đã xuất-hiện). Theo cách diễn-tả của ông Gioan, thì Ngài là Con-Thiên-Chúa-là-Cha với đầy-đủ ý-nghĩa siêu-hình-học không chỉ mang tính ẩn-dụ như văn chương Kinh Sách thường nói, nhưng còn mang tính-cách của thời hậu thánh-kinh luôn có thói quen áp-đặt danh-xưng “Con” Thiên-Chúa trước nhất với người Do-thái-giáo, sau đến mới ám-chỉ người Do-thái sùng đạo như bậc thánh-hiền và Đấng Thiên Sai                 

Nguồn văn thứ ba về diện-mạo Đức Giêsu ờ Tin Mừng Thứ Tư, không đến từ các câu nói gán cho người đương thời sống với Ngài; hoặc, từ những lời do ông Gioan đặt vào miệng của “Người Con”, nhưng là lời trực-tiếp phát ra và mở rộng, từ phẩm-bình/chỉ-trích do tác-giả trình-thuật lồng vào trong đó. Trước nhất và trên hết, tôi muốn qui về Lời Tựa Đầu ở Tin Mừng Thứ Tư đoạn 1 câu 1-8, vốn là tuyệt-phẩm rất thi-tứ lại mang tính-chất giáo-điều của tác-giả.

Lời Tựa này, diễn tả Logos, tức LỜI vĩnh-cửu mang-mặc xác-phàm thành Đức Chúa hiện-hữu với thế-gian, vốn tóm lược thứ tinh-hoa/cốt lõi ở bộ môn Kitô-học; hoặc, từng là tổng-hợp gồm các giáo-điều về Đức Kitô và về công-trình cứu-độ của Ngài. Ngoại trừ tóm-lược rực rỡ này, là phần cốt-lõi của thần-học Kitô-giáo tái-tạo đầy-đủ cả vào khi mọi chứng-cớ còn rơi rớt/sót lại, liên-quan đến đạo-lý và giáo-huấn của Hội thánh đều đã biến-mất.

Hy-vọng rằng, bằng việc phác-thảo cấu-trúc cho Tin Mừng Thứ Tư đưa ra sẽ giúp ta nhận-định thoả-đáng nhắm vào mục-tiêu mà tác-giả đây từng dựng-xây công việc ông thực-hiện. Bằng việc tạo tín-nhiệm nơi những người sống vào thời Đức Giêsu với lập-trường/quan-điểm truyền-thống ít phát-triển hơn, thì tác-giả Gioan đã có khả-năng đem lại sự khuây khoả cho niềm tin-tưởng của ông trong công-trình Kitô-học trình-bày trực-tiếp đến từ môi miệng Con Thiên-Chúa vốn dĩ tạo cho ông một tóm-lược về niềm tin-tưởng này ở Lời Tựa Tin Mừng do ông viết.                                     
                                                                                                       (còn tiếp)

Gs Ts Geza Vermes biên-soạn
Mai Tá lược dịch       
         

No comments: