Monday, 15 October 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Chúa Yêsu và Lề Luật
Mt 5: 17-20

Điều cốt yếu của khúc này là câu 20, các câu khác quảng diễn ý tưởng của câu đó.
Câu 17: Chúa Yêsu làm trọn Lề luật và các tiên tri.
Câu 18: làm trọn cách tuyệt đối: Uy quyền tuyệt đối và vĩnh viễn của Lề luật như Chúa Yêsu đã giải thích và thực hiện .
Câu 19: nói theo kiểu của người Do thái. Và cuộc tranh luận với luật sĩ: Chúa Yêsu cảnh cáo và tìm cách cho họ hiểu về sứ vụ của Ngài. Những điều răn nhỏ nhất: có thể hiểu về những giới luật ít quan trọng, hay (và có lẽ hơn) những điều răn vắn gọn nhất, tức là những điều răn thuộc phần thứ hai của Thập giới: vậy thì ám chỉ rằng luật sĩ và biệt phái không để ý đến những giới răn đó bao nhiêu. Còn Chúa Yêsu thì nối chặt cả hai phần của Thập giới (coi Mc: 10-19 chỉ trưng những giới răn về phần thứ 2 Thập giới, Bài giảng trên núi đây cũng vậy).
                                                                                                                                               
(còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: