Monday, 30 January 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Mời Dự Tiệc
BÀN VỀ ÍT TÂN ƯỚC (tiếp theo)

Mời dự tiệc (Mt 22: 1-10, Lc 14: 16-24)

Phải so hai bản với nhau. Nhưng so sánh với giả thiết như nói trong huấn dụ Uỷ ban Kinh thánh “Sancta Mater Ecclesia” về 3 trạng huống lịch sử của thời Tân Ước: sinh thời của Chúa Yêsu, tình hình Hội thánh trong đó ví dụ đã được lưu chuyển, văn mạch và ý định của mỗi tác giả Mát-thêu hay Luca. Hai văn bản vừa khác nhiều, lại vừa đi sát nhau: sửa soạn bữa tiệc; sai tôi tớ đi mời; khách khước từ, chủ nhà tức giận; mời những người kỳ lạ; kết thúc về án những kẻ được mời trước tiên. Như vậy chỉ có một ví dụ tiên khởi, nhưng đã sử dụng theo những ý định khác nhau.

Cả hai văn bản đều đã là những áp dụng rồi cho Hội thánh. Nhưng xét cho đúng thì phải nhận rằng ví dụ trong Luca giữ nhiều nét thuộc hoàn cảnh thời Chúa Yêsu hơn.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: