Monday, 2 January 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Kinh Thánh & Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


Truyện Yoan Tẩy giả sai môn đồ thỉnh vấn Chúa Yêsu Mt 11: 2-6/Lc 7: 18-23

Chúa Yêsu dùng những ám chỉ đã có trong lời tiên tri (Ys 29: 18tt; 35: 5tt; 61: 1-3; 26: 19) nói về phúc lạc thời cuối cùng Thiên Chúa dành để cho dân Người. Như thế đã rõ là Ngài muốn Yoan Tẩy giả hiểu rằng những lời hứa trong Cựu Ước về thời cánh chung, và về Đấng sẽ đến (tức là sứ giả cánh chung của Thiên Chúa) đã được thực hiện nơi Ngài, nơi công việc của Ngài. Nhưng sự thực hiện đó không minh bạch khiến cho ai cũng phải để ý; trái lại, người ta có thể phân vân lưỡng lự, và ngộ nhận được, vì dung mạo quá tầm thường của Đấng làm phép lạ. Điều Chúa Yêsu chủ trương thì rõ: việc làm và lời giảng của Chúa Yêsu phải được coi như chứng chỉ của Nước Thiên Chúa khai mạc, và nhìn nhận sự hiện diện của Nước Thiên Chúa đó không phải nơi dấu lạ trên trời dưới đất, nhưng là chính ơ nơi con người của Chúa Yêsu và trong công việc của Ngài. Đừng tìm viển vông đâu khác.

Lời rao giảng về Nước Trời sẽ đến có cái đặc sắc này là: sự người ta ngóng đợi nơi tương lại tận thế, thì hiện bây giờ Chúa Yêsu đã thực hiện. Như thế nghĩa là phải bỏ ngoài những thắc mắc về cách thức và khi nào Nước Thiên Chúa đến, mà dồn cả chú ý vào sứ giả hiện tại của Thiên Chúa. Mt 11: 6 cho thấy bí mật vẫn còn là bí mật, chưa lộ ra minh bạch nơi Chúa Yêsu, đến đỗi người ta, ngay cả Yoan Tẫy giả nữa, vẫn còn có thể vấp phạm. Người ta vẫn có thể coi thường việc xảy ra và cho việc Chúa Yêsu làm chẳng thấm vào đâu, vẫn có thể có lý mà trông đợi một người khác: đó là chính cám dỗ hoài nghi: họ có sẵn nhưng dự tưởng rất sáng lạn về Đấng sẽ đến. Chúa Yêsu không đòi hỏi phải tuyên xưng đức tin vào Ngài ngay lập tức, nhưng phúc cho kẻ nào có thể tin vào Ngài. Dung mạo của Ngài chỉ hội ra được nơi ý định của Thiên Chúa đã ghi trong Kinh thánh (biến cố hiện tại và mạc khải quá khứ soi dọi lẫn nhau). Yoan Tẩy giả cũng phải biết rằng nhận ra Chúa Yêsu là ai là một việc khó, không phải tự sức người ta, nhất là lúc này Yoan đang đi đến cái chết của mình, việc Yoan bị cầm tù và sẽ phải chết có thể là dấu đặc biệt để phủ nhận sứ mạng Chúa Yêsu. Nhưng trong ý tưởng của Chúa Yêsu, thì cái chết là chóp đỉnh của những việc quyền năng của Ngài, nếu thực sự việc quyền năng đó có ấn tín của Thiên Chúa, chứ không phải là dựa trên tiêu chuẩn hiệu lực và quyền năng của chúa tể trần gian này (Mt 4: 1-11: như thế là trở lại với điều đã cho thấy trong trình thuật cám dỗ).
                                                                                                                                    (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR
(tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)

No comments: