Monday, 18 October 2010

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và mạc Khải Cứu Rỗi


Dung mạo của Abraham qua các thời đại

1)Trong truyền thống về các tổ phụ

Truyện các tổ phụ đã được chuyển đi qua nhiều nhóm, nhiều trào lưu tư tưởng ngay trong Sáng thế thư.

Thí dụ truyện có liên can đến Sara-Agar (so Stt 16: f và 21: 1-21: E, lòng thương của Abraham đối với Agar) – Abraham và Sara ở tha phương (Stt 12: 10-20 f so với Stt 20 của E).

So như vậy thấy được Abraham của E đã nên gương mẫu mọi nhân đức.

2) Trong lịch sử Israel

Môsê đã thấy sứ mạng mình liên tục với sứ mạng của các Tổ phụ (Xht 3: 6, 15; 4: 5; 6: 3,8; Dân số thư 32: 1; Thứ luật thư 1: 8).

Đavit (nhiều tác giả hiểu truyện gặp gỡ Abraham-Melkisedek: như mục đích bảo đảm cho Đền thờ Yêrusalem).

Tiên tri: cách riêng Ysaya-II (41: 8) (51: 2/Ez 33: 24).

Rồi đến những lời ca tụng như Giáo huấn 44: 19-21

Đạo Do thái muộn thời: mọi sự Thiên Chúa chúc lành đều vì Abraham vì công nghiệp, -vì lời chuyển cầu của các tổ phụ cho con cháu thuộc dòng dõi Abraham theo hyết thống: một bảo đảm đủ rồi (thánh Phaolô phải chiến đấu với tâm não đó).

3) Trong Tân Ước

Mt 1: 2: Dòng dõi của Chúa Yêsu lên đến Abraham, tính cách quan trọng của Abraham (như Jo 8: 56). Nhưng Tân ước phải chống lại cái ảo tưởng: ỷ nại vào tư cách con cái theo máu huyết.

Phaolô: nhấn đến đức tin Abraham “ai có lòng tin kẻ đó mới là con cái Abraham, chứ không phải mọi kẻ sinh bởi dòng dõi đó đều là con cái ngài” (Gal 3: 7; Rom 9: 7).

Nhưng cách riêng Rom 4 (đức tin Abraham đã làm ngài nên công chính chứ không phải các việc ngài làm – Abraham đã được nên công chính ngay trước khi lĩnh lấy cắt bì.

Hội thánh không phải là một xã hội tự nhiên dựa trên xác thịt máu mủ, nhưng thu họp lại mọi người không trừ một ai, trong lòng tin.

ISAAC: Truyền thống về tổ phụ này không được giàu có lắm. Truyện Isaac bị lẫn giữa truyện về Abraham và Yakob.

Bình luận các sự tích về ông: Isaac liên lạc với vùng phía Nam, và trộm đoán được rằng với thế hệ thứ hai tiêu biểu nơi dung mạo Isaac, nhóm Terah di cư với Abraham qua vùng Canaan đã bắt đầu chuyển sang định cư và cày cấy rồi .

Truyền thống phía Bắc cũng biến đến Isaac, tuy không được bao nhiêu: Yakob thề rằng “Pahad Yshaq” (sự hãi hùng, hay thân nhân của Yshaq): một truyền thống bộ lạc gọi Thiên Chúa của các Tổ phụ là Pahad.

Trong Kinh thánh, Yshaq (Isaac) chỉ là một cái khuyết nối thế hệ Abraham với các thế hệ sau, duy trì sự liên tục trong lịch sử cứu rỗi.

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

No comments: