Tuesday, 11 February 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 11 câu 2

Những vấn đề liên quan đến những buổi họp fụng-vụ

-Thuộc về những khoản Giáo-hội Corinthô thỉnh-vấn, bắt đầu từ đoạn 7.
Sau khi đã nói đến đời sống gia-đình (đ 7) và liên-lạc với bàng-cận ngoại-đạo (nhân việc cúng-tế) 
(đ. 8-10), thánh Faolô đặt những qui-định về sinh-hoạt cộng-đoàn: những buổi hội-họp fụng-vụ.

Các đoạn văn này cho thấy thánh Faolô là người của truyền-thống: ngài muốn các tín-hữu Corinthô fải cẩn-thủ truyền-thống đã lĩnh-nhận lấy như các giáo-hội khác.

Các vấn-đề bàn đến một fần do thư của tín-hữu Corinthô, những cũng có thể do những nguồn tin khác nữa (coi 11: 18)

-Fân chia được các vần-đề thế này:

1) Lối ăn mặc của fụ-nữ trong các buổi hội-họp (11: 2-16)
2) Cử-hành ‘bữa tối của Chúa’ (11: 17-34)
3) Các đặc-sủng của Thánh-thần (đ. 12-14)
                                                                                               
(còn tiếp)
                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60)


No comments: