Saturday, 4 June 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


Bàn Về Ít Tân Ước (tiếp theo)

Tín biểu của các tông đồ (Symbolum Apostolicum)

Ngoài kinh Tin Kính đọc trong thánh lễ (tín biểu đó được gọi là tín biểu Công Đồng Nicéo), chúng ta có kinh Tin Kính đọc hoằng ngày. Kinh Tin Kính đó được gọi là Tín Biểu của các tông đồ: 3 lần:

1/Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

2/Tôi tin kính Đức Chúa Yêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi;

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh

Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,

chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác;

xuống ngục tổ tông,

ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại;

lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,

ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

3/Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này;

các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại;

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Tin Kính này đã được coi như do các thánh Tông đồ; và bởi đó mà uy tín của tín biểều này đã nên rất mạnh, nên qui luật đặt làm cửa nhập môn vào Tân Ước, và có quyền lực như chính Qui điển. Một truyền kỳ đã lưu chuyển cho đến thế kỷ 15 muốn thấy tín biểu này đã được các Tông đồ soạn ra trong Ngày Hiện Xuống.

Ký thực, hình thức hiện tại tín biểu trên thuộc thế kỷ thứ 7-8. Còn hình thức cựu trào ngắn hơn thuộc cuối thế kỷ thứ 2 đầu thế kỷ thứ 3.

Lm Nguyễn Thế Thuấn

(trích tài liệu giảng huấn lưu lành nội bộ)

No comments: