Tuesday, 7 June 2011

Lm Bill O’Shea : Thắc Mắc Của Người Công Giáo (tiếp theo)


Câu hỏi #9:

Con cảm thấy thất vọng là khi thảo luận về các thiên thần, cha đã không trích dẫn Bản Tuyên Xưng Đức Tin của Dân Chúa (do Đức Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục, 1968): “Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất, Đức Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Đấng tạo thành muôn vật hữu hình trong thế giới này … và muôn vật vô hình chẳng hạn như những tâm linh thuần túy còn được gọi là thiên thần”.

Câu đáp:

Tôi chấp nhận lời trách nhẹ nhàng của bạn về việc tôi đã thiếu trích dẫn Bản Tuyên Xưng Đức Tin của Dân Chúa do Đức Phao-lô Đệ Lục soạn thảo. Tuy nhiên, tôi hy vọng là qua phần giải đáp của tôi cho những câu hỏi về đề tài này, bạn đã kết luận được là tôi không đặt dấu hỏi về sự hiện hữu của các thiên thần.

Mục đích chính của tôi là để cho thấy rằng nhiều trình thuật thánh kinh mô tả hành động của các thiên thần không cần phải được hiểu như là một tường thuật xác thực về những gì đã thật sự xảy ra.

Lm Bill O’Shea, Queensland, Úc

Bản tiếng Việt: Cecilia Mỹ-Hạnh Nguyễn

No comments: