Thursday, 2 December 2010

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi


12 Tổ Phụ

Mười hai bộ tộc, thành phần của Giao hiếu thánh của Israel được coi như phát sinh tự 12 người con của Yakob. Số đó có nhiều thay đổi theo thời buổi, phải cắt nghĩa theo hệ thống Ben ameh (hai bộ tộc liên minh với nhau tạo nên giây liên lạc máu huyết giả tạo, coi nhau như con chú con bác). Nhưng trong số đó cho thấy có những bộ tộc thuộc nhóm Lia (nghĩa là bò cái, tiếng Akkad là Littu) gồm có những bộ tộc nhập vào Phalệtin muộn hơn. Con cái tì thiếp là mẹ của những bộ tộc xa xa hơn với hai nhóm trên.

Niên Biểu Đại Lược

Tiền sử: Thời đại đồ đá… cho đến lối -5000

-4000 năm Lịch sử sơ khởi

-3000 Lịch sử (đã có văn tự ở Lưỡng Hà Địa và Ai Cập)

-18/1700 Abraham…

-1406-1353 (thời Tel-Amarna)

-1250 Israel ra khỏi Ai Cập chiếm Canaan.

-1200-1020 thời các Thẩm phán (thời dân Philitin định cư)

-1125 Đêbôra: các bộ tộc Trung và Bắc Israel thống nhất.

-1100 Ghiđêôn: Dạm thử chế độ vương quyền

-1020-1000 Saulê: Vuơng quyền bộ tộc Benyamin. Chiến tranh Philitin.

-1000-961 Đavít: Thành lập vương quyền bộ tộc Yuđa

-961-922 Salômôn: Xây cất Đền Thờ Yêrusalem

-922 Phân đôi Lưỡng quốc.

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

No comments: