Tuesday, 5 April 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi


Lược sử các sách Cựu Ước (tiếp theo)

Thời lưỡng quốc (-922-700)

1.Nước Israel (-922-721)

-Những tài liệu công văn: những lược toát về các triều vua (1V 15: 25. 27-28.31.33; 16: 5-6.8-11.14…)

-Những trình thuật: nhiều trình thuật thuộc nhóm các tiên tri về việc xảy ra trong thời (1V 12-14 20 22; 2V 9-10; cách riêng về những tiên tri Êlya và Êlisa 1V 17-19 20’ 2V 1-8; 13: 14-21…) Có lẽ cũng thuộc các nhóm đó các trình thuật về các nhân vật xưa như Abraham (Kn 20: 22), Môsê (Ds 11-12) Samuel (1S 7-8 12 15).

-Lề luật: bộ luật gọi là luật Giao ước được đem về Israel phía Bắc theo hình thức cuối cùng (Xh 21-23), Thứ luật 14-26 có lẽ cũng được viết dưới ảnh hưởng các truyền thống phía Bắc.

-Lời sấm các tiên tri: Amos (lố -750) và Hôsê (lối -730)

-Có lẽ ít thánh vịnh (người ta chú ý cách riêng đến Tv 45).

2. Nước Yuđa (-922-687)

-Những tài liệu công văn: lược toát về các triều vua (1V 14, 21.25.31; 15: 1-6; 2V 18: 13-16).

-Trình thuật về các vua và đền thờ (2V 11-12; 16, 10-18; 18, 17; 19,9. 36-37) về Ysaya (2V 19: 10-35; 20: 1tt).

-Sấm các tiên tri: Ysaya (740-700), Mica (lối -700)

-Thánh vịnh vương quyền: Tv 18 20,21 72?; những thánh vịnh ca tụng Yêrusalem Tv 46 48 76? (Lối 688)

-Những châm ngôn hiền nhân: Cn 25-29 10-22

Thời cuối cùng nước Yuđa (-687-587)

-Tài liệu công văn: yếu tố này khác trong 2V 21-25; Yr 52

-Trình thuật: triều các vua (2V 21-25. Các trình thuật dưới phương diện tế tự, không bao quát các phương diện lịch sử khác).

-Lề luật: san định và ban hành Thứ luật thư

Và có lẽ: Lêvi 17-26 (mệnh danh là bộ luật “thánh thiện”, bình luận ghi dưới phù hiệu H, do tiếng Đức: Heiligkeitsgesetz).

-Sấm của các tiên tri: Sophonya (lối -640)

Yêrêmya (-627-585)

Nahum (-612, lời dấm về Ninivê)

Habacuc (lối -600)

Êzêkiel (khai mạc sứ vụ -593).

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(trích Tài liệu lưu hành nội bộ)

No comments: