Wednesday, 9 April 2008

Cụ Sáu Việt Minh - Bia

VŨ SINH HIÊN

GIƠÍ THIỆU

NHẬT

CỦA

Cụ Sáu Việt Minh

2007

Đức Ông Phaolô Giuse Nguyễn Quang Thiều

Giám Chức Danh Dự của Đức Thánh Cha

Gặp gỡ người gìn giữ những quyển Nhật ký của Cha Thiều

Linh Mục Phaolô Giuse

NGUYỄN QUANG THIỀU

1917 - 2001

No comments: